PRIVĀTUMA ATRUNA
 1. TERMINI UN DEFINĪCIJAS
  1. Atruna – šī Privātuma atruna.
  2. Atbalsta pieteikums (Atbalsta / Projekta pieteikuma forma) – Vietnē pieejamais atbalsta pieteikums, ko Datu subjekts var aizpildīt un iesniegt Fondam atbalsta pieprasīšanai.
  3. Datu subjekts (arī “jūs”) – fiziskā persona, kuras datus Fonds apstrādā.
  4. ES/EEZ – Eiropas Savienība un/vai Eiropas Ekonomikas zona.
  5. Fonds (arī “Nodibinājums” vai “mēs”) – Nodibinājums “Labdarības fonds Sofi”, reģistrācijas numurs: 40008303258, juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija.
  6. VDAR – Vispārējā datu aizsardzības regula.
  7. SLO – Sabiedriskā labuma organizācija Sabiedriskā labuma organizāciju likuma izpratnē.
  8. SLO Likums – Sabiedriskā labuma organizāciju likums.
  9. Tīmekļa vietne (arī “Vietne” vai “Lapa”) – mūsu tīmekļa vietne ar domēna vārdu www.sofifonds.lv
  10. Ziedojums – manta vai finanšu līdzekļi, kurus persona (ziedotājs) bez atlīdzības nodod SLO saskaņā ar SLO Likumā noteikto kārtību.
  11. Citiem šajā Atrunā lietotiem terminiem, kuri ir definēti VDAR 4. pantā – piem., “personas dati”, “apstrāde”, “pārzinis”, “apstrādātājs”, “saņēmējs”, “profilēšana” utt. – ir tāda pati nozīme kā noteikts minētajā pantā.
 2. ATRUNAS MĒRĶIS UN PIEMĒROŠANAS JOMA

  Šīs Atrunas mērķis ir informēt Datu subjektu par Fonda veikto personas datu apstrādi. Atruna ir piemērojama visos gadījumos, kad Fonds apstrādā Datu subjekta personas datus (piem., Datu subjektam apmeklējot Vietni, veicot Ziedojumu, sazinoties ar Fondu (piem., telefoniski, e-pastā u.c. veidos), iesniedzot Atbalsta pieteikumu, piedaloties kopīgos projektos u.tml.).

 3. INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI

  Fonds ir uzskatāms par personas datu pārzini, kas nozīmē, ka tas nosaka personas datu apstrādes nolūkus (t.i., “kāpēc” personas dati tiek apstrādāti) un līdzekļus (t.i., “kā” personas dati tiek apstrādāti). Fonda kontaktinformācija: (a) e-pasta adrese: info@sofifonds.lv; (b) tālruņa numurs: +371 2234 6437.

 4. PERSONAS DATU AVOTI

  Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, Fonds var saņemt personas datus par Datu subjektu divos veidos:

  1. saņemot tos tieši no Datu subjekta, galvenokārt, kad viņš/viņa:
  2. (a) apmeklē Vietni;

   (b) sazinās ar Fondu (piem., telefoniski, ar e-pasta, parasta pasta, sociālo tīklu un citu saziņas veidu palīdzību);

   (c) veic Ziedojumu;

   (d) citā veidā sniedz Personas datus Fondam.

  3. no trešajiem avotiem (piem., valsts iestādēm, citām juridiskajām un fiziskajām personām).
 5. KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS APSTRĀDĀSIM?

  Fonds galvenokārt apstrādā šādas datu kategorijas:

  (a) Pamatdati (piem., vārds, uzvārds, personas kods);

  (b) Kontaktinformācija (piem., e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīves vietas adrese);

  (c) Ar Ziedojumu saistītā informācija (piem., Ziedojuma apmērs, skaits, veikšanas veids utt.);

  (d) Informācija par finansiālo statusu un nodarbinātību;

  (e) Informācija par Datu subjekta sociālo statusu;

  (f) Ar ierīci saistītie dati;

  (g) Informācija par projektu, kurā piedalās Datu subjekts;

  (h) Informācija par sabiedriskā labuma guvējiem (tiešiem un netiešiem labuma guvējiem, to skaits);

  (i) Komunikācijas dati (telefoniski vai rakstiski);

  (j) Citi personas dati, ko datu subjekts sniedz Fondam, vai ko Fonds iegūst;

 6. KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀSIM PERSONAS DATUS?
  1. Fonds apstrādās personas datus galvenokārt šādiem nolūkiem:
  2. (a) Savu kā SLO uzdevumu veikšana un mērķu sasniegšana saskaņā ar SLO Likumu, citiem normatīviem aktiem, kā arī Fonda statūtiem;

   (b) Ziedojumu saņemšana un izlietošana;

   (c) Maksājumu administrēšana;

   (d) Līguma/vienošanās par Ziedojuma saņemšanu vai izlietošanu slēgšana;

   (e) Saziņa ar Datu subjektu saistībā ar Ziedojuma veikšanu, atbalsta pieprasīšanu, piedalīšanos kopīgā projektā, Vietnes lietošanu un citiem līdzīgiem jautājumiem;

   (f) Pieprasītā atbalsta sniegšana;

   (g) Līguma slēgšana par mantas vai finanšu līdzekļu izlietošanu;

   (h) Ziedojuma izlietošanas uzraudzība;

   (i) Ziedojuma atgūšana;

   (j) Atbildes sniegšana uz Datu subjekta iesniegumu, sūdzību, lūgumu vai jautājumu;

   (k) Datu subjekta viedokļa noskaidrošana;

   (l) Fonda tiesību un interešu īstenošana un aizsardzība;

   (m) Tirgus izpēte un tendenču noskaidrošana;

   (n) Prettiesisko darbību novēršana (piem., krāpšanas novēršana, īpašuma aizsardzība u.tml.);

   (o) Vietnes un ar to izmantošanu saistīto procesu uzlabošana;

   (p) Tieša mārketinga vajadzībām;

   (q) Administratīviem nolūkiem;

   (r) Normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde;

   (s) Atbilžu sniegšana uz kompetentu valsts iestāžu pieprasījumiem;

   (t) Prasības celšana, uzturēšana, izpildei;

   (u) Izpēte, analītika un statistika;

   (v) Fonda darbības kvalitātes/efektivitātes uzlabošana;

   (w) Datu subjektu sūdzību izskatīšana; Sūdzību reģistra izveidošana;

   (x) Drošības (tai skaitā informācijas un kiberdrošības) nodrošināšana, īpašuma aizsardzības un noziedzīgu nodarījumu novēršana un atklāšana;

   (y) Zvanu satura kvalitātes kontrole, apkalpošanas kvalitātes kontrole; Pierādījumu saglabāšana (par sniegtās informācijas pareizību; darbinieka kompetenci utt.).

  3. Fonds ir tiesīgs apstrādāt personas datus arī citiem nolūkiem, kas nav minēti iepriekšējā punktā, ja pastāv attiecīgs tiesiskais pamats.
 7. BALSTOTIES UZ KĀDIEM TIESISKIEM PAMATIEM PERSONAS DATI TIKS APSTRĀDĀTI?
  1. Tas, uz kāda tiesiskā pamata mēs apstrādāsim jūsu Personas datus ir atkarīgs no tā, kāda veida Personas dati tiek apstrādāti un kādiem mērķiem.
  2. Galvenokārt mēs apstrādāsim jūsu Personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
  3. (a) jūsu piekrišana (gadījumos, kad tā ir nepieciešama);

   (b) vienošanās par atbalsta piešķiršanu noslēgšana un izpilde, vai cita līdzīgā rakstura līguma/vienošanās noslēgšana un izpilde;

   (c) mūsu juridiskā pienākuma izpilde (piem., nodrošināt apstrādes drošību);

   (d) apstrāde ir nepieciešama personas vitāli svarīgu interešu aizsardzībai;

   (e) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;

   (f) apstrāde ir nepieciešama mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (piem., prasības celšanai un uzturēšanai, drošības nodrošināšanai, iekšējiem administratīvajiem nolūkiem u.tml.).

 8. SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS UN PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA ĀRPUS ES/EEZ
  1. Ja tas ir tiesiski pamatots katrā atsevišķā gadījumā, personas dati var tikt nodoti šādām saņēmēju kategorijām:
  2. (a) Fonda darbinieki un amatpersonas;

   (b) Fonda pakalpojumu sniedzēji (apstrādātāji un citi pārziņi), piem., informācijas glabāšanas pakalpojumu sniedzējs, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) pakalpojumu sniedzējs, maksājumu apstrādes pakalpojumu sniedzēji u.tml.;

   (c) Valsts iestādes, piem., Valsts ieņēmumu dienests, Datu valsts inspekcija, Valsts policija u.tml.;

   (d) Citi saņēmēji, kam ir tiesības saņemt personas datus.

  3. Mēs galvenokārt apstrādājam personas datus ES/EEZ teritorijā. Taču, apstrādes procesā (piem., Fondam izmantojot kādu pakalpojumu), personas dati var tikt nodoti saņēmējam ārpus ES/EEZ. Šajā gadījumā Fonds nodrošina, ka tiek ievērotas VDAR prasības par personas datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ. Detalizētākā informācija par personas datu nodošanu ir pieejama, vēršoties pie Fonda, izmantojot šajā dokumentā norādīto kontaktinformāciju.
 9. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

  Mēs glabāsim personas datus saskaņā ar mūsu datu glabāšanas politiku. Glabāšanas periods galvenokārt ir atkarīgs no attiecīgās personas datu kategorijas un apstrādes mērķa. Attiecībā uz atsevišķām personas datu kategorijām glabāšanas periodi ir noteikti piemērojamos normatīvajos tiesību aktos (piemēram, nodokļu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas jomā u.tml.). Citos gadījumos, kad glabāšanas periods nav noteikts normatīvajos aktos, Fonds noteic glabāšanas periodu pats, ņemot vērā VDAR noteiktos personas datu apstrādes principus. Piemēram, ilgāks glabāšanas termiņš var tikt noteikts, ja personas dati ir nepieciešami mūsu leģitīmo interešu īstenošanai, piem., palīdzot mums atbildēt uz Datu subjekta sūdzībām, novērst noziedzīgus nodarījumus, atbildēt uz valsts iestāžu pieprasījumiem, uzturot prasību tiesā, aizstāvot mūsu tiesības un likumīgās intereses utt. Glabāšanas perioda beigās personas dati tiks dzēsti vai neatgriezeniski anonimizēti.

 10. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
  1. VDAR piešķir Datu subjektam vairākas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem, proti:
  2. (a) Tiesības piekļūt saviem personas datiem;

   (b) Tiesības labot personas datus;

   (c) Tiesības dzēst personas datus;

   (d) Tiesības prasīt apstrādes ierobežošanu;

   (e) Tiesības iebilst pret apstrādi;

   (f) Tiesības uz personas pārnesamību;

   (g) Tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu, ja tā tiek izmantota kā apstrādes tiesiskais pamatojums (NB! Piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana).

  3. Jums jāņem vērā, ka iepriekš minētās tiesības nav absolūtas. Proti, VDAR un citi piemērojamie tiesību akti noteic arī ierobežojumus un izņēmumus no minētajām tiesībām.
  4. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības Datu subjektam ir jāvēršas pie Fonda vienā no šādiem veidiem:
  5. (a) Nosūtot pašrocīgi parakstītu iesniegumu uz Fonda juridisko adresi; vai

   (b) Nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz Fonda e-pastu, kas norādīts šajā dokumentā.

  6. Ja Fondam ir pamatotas šaubas par fiziskās personas identitāti, kura iesniedz pieprasījumu par iepriekš minēto tiesību īstenošanu, Fonds var prasīt, lai tiktu sniegta papildu informācija, kas vajadzīga Datu subjekta identitātes apstiprināšanai.
 11. STRĪDU IZSKATĪŠANA UN SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA

  Fonds cer atrisināt jebkuru strīdu draudzīgā veidā un sagaida, ka Datu subjekts sākumā vērsīsies pie Fonda, ja viņš/viņa uzskata, ka apstrāde neatbilst VDAR un/vai citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību. Tomēr Datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja uzskata, ka Fonda veiktā apstrāde ir pretrunā ar VDAR un/vai citiem personas datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 12. PIENĀKUMS SNIEGT PERSONAS DATUS

  Tas, vai Datu subjektam ir tiesības vai pienākums sniegt personas datus ir galvenokārt atkarīgs no apstrādes mērķa. Piemēram, jūs varat brīvi izvēlēties, vai vērsties pie Fonda pēc atbalsta pieprasīšanas, taču šajā gadījumā Fonda pieprasīto personas datu sniegšana būs obligāta, citādi Fonds nespēs izvērtēt iespēju šādu atbalstu sniegt.

 13. AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA UN PROFILĒŠANA

  Fonds nepieņem automatizētus lēmumus, kuri attiecībā uz Datu subjektu rada tiesiskās sekas vai līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Datu subjektu.

 14. MAKSĀJUMU APSTRĀDE

  Fonds neveic maksājumu karšu datu apstrādi. Visu maksājumu un ar to saistīto datu apstrādi nodrošina Fonda oficiālais maksājumu pakalpojumu sniedzējs SIA maxaa.

 15. IZMAIŅAS

  Fonds ir tiesīgs vienpusēji veikt izmaiņas šajā Atrunā. Izmaiņas stājas spēkā dienā, kad atjaunināta Atruna ir publicēta Vietnē. Būtisku izmaiņu gadījumā Datu subjekts tiks informēts par tām, izmantojot Fondam pieejamo kontaktinformāciju.